การประชุมเชิงวิชาการ "การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 2 :

Roadmap สู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน" วันที่ 25 เมษายน 2556 ณ โรงแรมรอยัล ปริ้นเซส หลานหลวง /

บรรณาธิการ ประภัสสร์ เทพชาตรี

Other Authors: การประชุมเชิงวิชาการ "การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน : Roadmap สู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน", ประภัสสร์ เทพชาตรี,
Format: GOVERNMENT
Language: Thai
Published: ปทุมธานี : ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556
Subjects: สมาคมอาเซียน -- การประชุม
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
ความมั่นคงระหว่างประเทศ
กลุ่มประเทศอาเซียน -- การประชุม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Physical Description: 71 หน้า : ภาพประกอบ
ISBN: 9789744666871