การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ร่วมกับแนวคิดของเดรสเซลที่ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เรื่อง พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีทาง DNA สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/

พรทิพย์ อินอยู่

No Cover Image
Main Author: พรทิพย์ อินอยู่
Other Authors: มหาวิทยาลัยนเรศวร
Format: THESIS
Language: Thai
Published: พิษณุโลก คณะศึกษาศาสตร์, 2559
Thesis Information: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง(IS)(กศ.ม.(สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน))คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2559
Subjects: หลักสูตรและการสอน -- วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Education, Thesis

Call Number: 507 พ239ก 2560
Copy 1
Available