การพัฒนาเด็กและเยาวชนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต ตามพระราชดำริ /

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ; ชลทิพา วิญญุนาวรรณ, บรรณาธิการ

Other Authors: ชลทิพา วิญญุนาวรรณ,, กระทรวงต่างประเทศ. สถานเอกอัครราชฑูต ณ กรุงดิลี
Format: BOOKS
Language:
Published: กรุงเทพฯ : หจก.ภาพพิมพ์, 2558
Subjects: เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, –– สมเด็จพระ, –– 2498- –– พระราชกรณียกิจ
การพัฒนาเยาวชน –– ติมอร์เลสเต
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: DS570.6.S5 ก494 2558
Copy 1
Available