สมุดภาพ ร่มโพธิ์ ร่มไทย การเมืองการปกครอง /

สถาบันพระปกเกล้า

Other Authors: สถาบันพระปกเกล้า
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2557
Subjects: ภูมิพลอดุลยเดช, –– พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, –– 2470-2559 –– พระราชกรณียกิจ
ไทย –– การเมืองและการปกครอง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Reference (2nd Fl.)

Call Number: DS586 ส314 2557
Volume ล.1 Copy 1
Available
Volume ล.2 Copy 2
Available