รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ประสบการณ์อาการ กลวิธีดูแลตนเอง และผลของการจัดการอาการในผู้ติดเชื้อเอชไอวี =

Symptoms experience self-care strategies and symptom outcome in person living with HIV/AIDS /

ฐิติอาภา ตั้งค้าวานิช และ ธภัคนันท์ อินทราวุฒิ

No Cover Image
Main Author: ฐิติอาภา ตั้งค้าวานิช
Other Authors: ธภัคนันท์ อินทราวุฒิ,
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2558
Subjects: ผู้ติดเชื้อเอชไอวี –– ผู้ป่วย –– การดูแล –– วิจัย
การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง –– วิจัย
ผู้ป่วย –– การดูแล –– วิจัย
โรคเอดส์ –– ผู้ป่วย
Online Access: ฉบับเต็ม (Full text)
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

ฉบับเต็ม (Full text)

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: RC607.A26 ฐ371ร 2558
Copy 1
Available
Copy 2
Available