รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการประเมินความมั่นใจของทักษะการใช้เครื่องมือและเทคนิคการเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อทางจุลชีววิทยาอาหาร สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 4 ก่อนเข้าเรียนรายวิชาปัญหาพิเศษ =

Evaluation of confidence on instrumental skills and media preparation skill for food microbiology of the fourth year students prior to study special problem subject /

เพชรรุ้ง เสนานุช

No Cover Image
Main Author: เพชรรุ้ง เสนานุช
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2557
Subjects: จุลชีววิทยาทางอาหาร
อาหาร –– จุลชีววิทยา
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: QR115 พ877ร 2557
Copy 1
Available