คู่มือสำหรับเภสัชกร :

การดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยโรคเอดส์ 4th edition /

บรรณาธิการ, ปวีณา สนธิสมบัติ ... [และคนอื่นๆ]

Other Authors: ปวีณา สนธิสมบัติ,, สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)
Format: BOOKS
Language: English
Published: กรุงเทพฯ : สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย), 2558
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: Acquired Immunodeficiency Syndrome –– Therapy.
Immunologic Deficiency Syndromes.
ผู้ติดเชื้อเอชไอวี –– การดูแล
ผู้ติดเชื้อเอชไอวี –– การรักษาด้วยยา
โรคเอดส์ –– ผู้ป่วย –– การดูแล
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Pharmacy, Stack

Call Number: WC503.2 ค695 2558
Copy 1
Available