โครงการวิจัยเรื่องภาพลักษณ์องค์กรกับการตัดสินใจซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคของประชาชนในเขตภาคเหนือตอนล่าง =

Corporate image and consumer products buying decision of people in the lower North of Thailand /

วนาวัลย์ ดาตี้

No Cover Image
Main Author: วนาวัลย์ ดาตี้
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2557
Subjects: การเลือกซื้อสินค้า
สินค้าอุปโภคบริโภค –– การตัดสินใจ
ภาพลักษณ์องค์การ
Online Access: ฉบับเต็ม (Fulltext)
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

ฉบับเต็ม (Fulltext)

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: HD59.2ว167ด 2553
Copy 1
Available