รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการ การจัดการความรู้เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเป็นฐานในจังหวัดพิษณุโลก =

Knowledge management for communities empowerment follow sufficiently economy philosophy by communities learning centers based learning in Phitsanulok provice /

อัจฉรา ศรีพันธ์

No Cover Image
Main Author: อัจฉรา ศรีพันธ์
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2555
Subjects: การบริหารองค์ความรู้
เศรษฐกิจพอเพียง
Online Access: ฉบับเต็ม (Full text)
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

ฉบับเต็ม (Full text)

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: HD30.2 อ499ร 2555
Copy 1
Available