คู่มือจัดการท่องเที่ยววัฒนธรรมแหล่งมรดกโลกสุโขทัย =

Sukkhothai handbook /

จาตุรงค์ โพคะรัตน์ศิริ, จุฬวดี สันทัด

Main Author: จาตุรงค์ โพคะรัตน์ศิริ
Other Authors: จุฬาวดี สันทัด, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: ปทุมธานี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558
Subjects: การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม –– ไทย –– สุโขทัย
สุโขทัย –– ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
  • Be the first to leave a comment!