การดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีแบบผู้ป่วยนอก =

Ambulatory care of HIV-infected patients /

บรรณาธิการ ศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล

Other Authors: ศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล,, มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ภาควิชาอายุรศาสตร์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: [กรุงเทพฯ] : ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2557
Subjects: ผู้ติดเชื้อเอชไอวี การรักษา
โรคเอดส์ ผู้ป่วย การดูแล
โรคเอดส์ ผู้ป่วย การรักษา
กลุ่มอาการภูมิคุ้มกันเสื่อม การรักษา
Acquired Immunodeficiency Syndrome
HIV Infections
HIV Infections therapy
Ambulatory Care
HIV Infections Rehabilitation
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Health Sci, Thai Stack

Call Number: WC503.1 ก451 2557
Copy 1
Available