การดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีแบบผู้ป่วยนอก =

Ambulatory care of HIV-infected patients /

บรรณาธิการ ศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล

Other Authors: ศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล,, มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ภาควิชาอายุรศาสตร์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: [กรุงเทพฯ] : ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2557
Subjects: ผู้ติดเชื้อเอชไอวี –– การรักษา
โรคเอดส์ –– ผู้ป่วย –– การดูแล
โรคเอดส์ –– ผู้ป่วย –– การรักษา
กลุ่มอาการภูมิคุ้มกันเสื่อม –– การรักษา
Acquired Immunodeficiency Syndrome.
HIV Infections.
HIV Infections –– therapy.
Ambulatory Care.
HIV Infections –– Rehabilitation.
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Health Sci, Thai Stack

Call Number: WC503.1 ก451 2557
Copy 1
Available