สิปปธัช : พระผู้เป็นธงชัยแห่งสรรพศิลป์ /

กรมศิลปากร ; ธนิก เลิศชาญฤทธ์, ผู้แปล ; พันธุ์อร จงประสิทธิ์, บรรณาธิการ

Other Authors: ธนิก เลิศชาญฤทธ์,, พันธุ์อร จงประสิทธิ์,, กรมศิลปากร
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2558
Subjects: เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, –– สมเด็จพระ, –– 2498-
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: DS570.6.S5 ส728 2558
Copy 1
Available