การประชุมวิชาการ "นเรศวรวิจัย" ครั้งที่ 8 :

นวัตกรรมความรู้สู่ประชาคมอาเซียน 28-29 กรกฎาคม 2555 ณ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก = Naresuan Research Conference of the 8th Innovative Knowledge for ASEAN Community /

กองบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร.

Other Authors: การประชุมวิชาการ "นเรศวรวิจัย", มหาวิทยาลัยนเรศวร. กองบริหารการวิจัย.
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: พิษณุโลก : กองบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2555
Subjects: Research -- congresses -- abstracts -- Naresuan -- University
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information