จดหมายเหตุงานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 3 ตุลาคม 2556 /

กรมศิลปกร สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

Other Authors: กรมศิลปากร. สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2558
Subjects: สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน), –– 2456-
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Audio Visual (2nd Fl.)

Call Number: CD-ROM4193
Copy 2
Available

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: BQ946 จ133 2558
Copy 1
Available
Copy 2
Available