รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พื้นที่มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ปีที่ 2 /

เสวียน เปรมประสิทธิ์, หัวหน้าโครงการ...[และคนอื่น ๆ]

No Cover Image
Main Author: เสวียน เปรมประสิทธิ์
Other Authors: พันธ์ทิพย์ กล่อมเจ๊ก, ปรียานันท์ แสนโภชน์, ดวงพร เปรมจิต, วิพรพรรณ์ เนืองเม็ก, กิตติ สัจจาวัฒนา, สันธิวัฒน์ พิทักษ์ผล, วาสนา ณ ฝั้น, เกรียงไกร สีตะพันธุ์, วรากร ปิ่นขันธยงค์, ศิริลักษณ์ ตันเจริญ, เนวิชญานิ์ วุฒินิธิศานันท์, นิรมล รังสยาธร, เด่น เครือสาร, สุภัค มหัทธนพรรค, สุขทัย พงศ์พัฒนศิริ, ตฤณ เสรเมธากุล
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท.: ม.ป.พ.], 2552
Subjects: ทรัพยากรธรรมชาติ –– ไทย
ทรัพยากรธรรมชาติ
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
พื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
Online Access: ฉบับเต็ม (Full text)
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

ฉบับเต็ม (Full text)

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: QK981 ส934ร 2552
Copy 1
Available