การอนุวัติกฎหมายไทย :

ตามอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการประติบัติหรือการลงโทษอืนที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรม หรือย่ำยีศักดิ์ศรี และเพื่อเตรียมรองรับการเข้าเป็นภาคีพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาต่อต้านการทรมานฯ รวมทั้งอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองมิให้บุคคลถูกบังคับให้สูญหาย /

เรียบเรียงโดย อัจฉรา ฉายากุล ...[และคนอื่น ๆ]

Other Authors: อัจฉรา ฉายากุล, สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2558
Subjects: การทรมาน –– การป้องกัน –– กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
บุคคลสูญหาย –– การป้องกัน –– กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
บุคคลสาบสูญ –– การป้องกัน –– กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
สิทธิมนุษยชน
ความมั่นคงของมนุษย์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: KPT4655 ก529 2558
Copy 1
Available