ผลขอกงารใช้กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกลวิธีทำนาย : สังเกต : อธิบาย ร่วมกับกบทบาทสมมติเพื่อพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เรื่องสารในชีวิตประจำวัน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 =

Effect learning activities using predict: observe: explain stratege with role playing technique to enhance critical thinking on topic of substances in daily liff for prathomsuksa vi students /

กานดา แพงขะ

No Cover Image
Main Author: กานดา แพงขะ
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2558
Thesis Information: วิทยานิพนธ์ (กศ.ม.(วิทยาศาสตร์ศึกษา))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2558.
Subjects: กิจกรรมการเรียนการสอน
สถานการณ์จำลอง(การสอน)
ผลงานบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร
Online Access: ฉบับเต็ม (Fulltext)
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

ฉบับเต็ม (Fulltext)

Education, Thesis

Call Number: LB1027.28 ก432ผ 2558
Copy 2
Available

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: LB1027.28 ก432ผ 2558
Copy 1
Available