การวิเคราะห์ผลกระทบแผ่นกั้นแบบเกลียวต่อการส่งผ่านความร้อนในเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนชนิดเปลือกและท่อ โดยใช้ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ =

Influence analysis of helical baffle on heat transfer in shell and tube heat exchanger by using finite element method /

ธีรพล ชัยวิเศษ, ณัฐพล กันทะเมืองลี้

No Cover Image
Main Author: ธีรพล ชัยวิเศษ
Other Authors: ณัฐพล กันทะเมืองลี้
Format: BACHELOR PROJECT
Language: Thai
Published: 2557
Thesis Information: ปริญญานิพนธ์ (วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2557.
Subjects: เครื่องจักรกล
วิศวกรรมเครื่องกล2557
Online Access: ฉบับเต็ม (Fulltext)
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

ฉบับเต็ม (Fulltext)

Main, Cataloging Dept.

Call Number: INPROCESS 4353
Copy 1
Cataloging Quick Book

SciTech, Project

Call Number: ปร. ธ633ก 2557
Copy 2
Available