การวิเคราะห์จริยธรรมและความเชื่อที่ปรากฏในนิทานพื้นบ้านชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร =

An analysis of the moralities and beliefs appearing in local tales of Thai-Hmong peorle living in Klonglanpattana Sub-District, Klonglan district, Karmphaeng Phet Province /

อภิญญา ด่อนดี

No Cover Image
Main Author: อภิญญา ด่อนดี
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2558
Thesis Information: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (ภาษาไทย))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2558.
Subjects: นิทานพื้นเมือง -- กำแพงเพชร
Online Access: ฉบับเต็ม (Fulltext)
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Physical Description: 273 แผ่น