« Back to Record

Record Citations

APA Citation

สุจริต คูณธนกุลวงศ์, & จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์. (2558). การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับการวางแผนบริหารจัดการน้ำของไทย. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์.

MLA Citation

สุจริต คูณธนกุลวงศ์, and จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับการวางแผนบริหารจัดการน้ำของไทย. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์, 2558.

Warning: These citations may not always be 100% accurate.