งานออกแบบสถาปัตยกรรมไทยฝีพระหัตถ์สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ /

สมคิด จิระทัศนกุล

Main Author: สมคิด จิระทัศนกุล
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : โครงการพัฒนาวิชาการและสร้างองค์ความรู้ สถาบันศิลปสถาปัตยกรรมไทยเฉลิมพระเกียรติ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556
Series: ศิลปสถาปัตยกรรมไทยศึกษา ; ลำดับที่ 2.
Subjects: นริศนานุวัดติวงศ์, -- สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ -- เจ้าฟ้ากรมพระยา, -- 2406-2490 -- ผลงาน
สถาปัตยกรรม -- ไทย -- การออกแบบ
ไทย -- การเมืองและการปกครอง -- 2411-2489
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Architecture, Stack

Call Number: NA1523.N3 .ส234 2556
Volume ล.1 Copy 1
Available
Volume ล.2 Copy 1
Available