รายงานวิจัยการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ของสังคมตามแนวพระพุทธศาสนา :

The well-being and social learning promotion base on buddhism /

คณะผู้วิจัย คณะผู้วิจัย พระมหาสุทิตย์ อาภากโร,(หัวหน้าโครงการ) ... [และคนอื่น ๆ]

Main Author: พระมหาสุทิตย์ อาภากโร
Other Authors: พระมหาสุทิตย์ อาภากโร (อบอุ่น), 2510-, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ. สำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: พระนครศรีอยุธยา : สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2558
Subjects: พุทธศาสนา
พุทธศาสนากับสังคม
สุขภาวะ
พุทธศาสนากับการพัฒนาชุมชน
สงฆ์กับการพัฒนาชุมชน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: BQ4570.L5 พ358ร 2558
Copy 1
Available