คู่มือการประยุกต์นโยบายส่งเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรมของอาเซียน /

ศูนย์อาเซียนและเอเชียศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

Other Authors: สมบัติ ธำรงธัญวงศ์, ณํฐพร ไทยจงรักษ์, จุฬาภรณ์ ขอบใจกลาง, อภิมุข สดมพฤกษ์, ณิศพล รักษาธรรม, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. ศูนย์อาเซียนและเอเชียศึกษา
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ศูนย์อาเซียนและเอเชียศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2558
Subjects: กลุ่มประเทศอาเซียน –– ความเป็นอยู่และประเพณี
กลุ่มประเทศอาเซียน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: DS523.2 ค695 2558
Copy 2
Available
Copy 1
Available