พอ หลักธรรมแห่งความพอเพียง /

พระธรรมนิพนธ์สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

No Cover Image
Main Author: สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฒโน)
Other Authors: สถาบันพระปกเกล้า
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ธรรมสภาศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนา, 2558
Subjects: เศรษฐกิจพอเพียง
พุทธศาสนา –– หลักธรรม
พอเพียง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: BQ5350 ส243พ 2558
Copy 2
Available
Copy 3
Available
Copy 1
Available