การบริหารจัดการองค์การตามทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ /

ศิริรัตน์ ชุณหคล้าย

Main Author: ศิริรัตน์ ชุณหคล้าย
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558
Subjects: การบริหารรัฐกิจ
รัฐประศาสนศาสตร์
การจัดการองค์การ
การวางแผนเชิงกลยุทธ์
การบริหารงานบุคคล
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: JF1358.T5 ศ481ก 2558
Copy 3
Available
Copy 1
Available
Copy 2
Available