บวรธรรมบพิตร :

พระประวัติ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก = Somdet Phra Nyanasamvara a biography /

คณะบรรณาธิการ พระศากยวงศ์วิสุทธิ์...[และคนอื่นๆ]

Other Authors: พระศากยวงศ์วิสุทธิ์, วัดบวรนิเวศวิหาร, มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : วัดบวรนิเวศวิหาร, 2558
Subjects: สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวัฑฒโน), –– สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก, –– 2456-2556
สมเด็จพระสังฆราช –– ชีวประวัติ
สมเด็จพระสังฆราช –– ไทย
สงฆ์ –– กาญจนบุรี –– ชีวประวัติ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Maneerat (4rd Fl.)

Call Number: BQ888.T48 บ236 2558
Copy 4
Available

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: BQ888.T48 บ236 2558
Copy 1
Available
Copy 2
Available
Copy 3
Available