« Back to Record

Record Citations

APA Citation

โกวิทย์ พวงงาม. (2558). นวัตกรรมท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. กรุงเทพฯ: เสมาธรรม.

MLA Citation

โกวิทย์ พวงงาม. นวัตกรรมท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. กรุงเทพฯ: เสมาธรรม, 2558.

Warning: These citations may not always be 100% accurate.