วิศิษฏศิลปินสรรพศิลป์สโมสร /

จัดทำโดย คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในคณะกรรมการดำเนินงานวิศิษฏศิลปินสรรพศิลป์สโมสร สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

Other Authors: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชิช่ง จำกัด (มหาชน), 2558
Subjects: เทพรัตนราชสุดา, สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ 2498 พระราชกรณียกิจ
เพลงพระราชนิพนธ์
ดนตรี ไทย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Humanities, Stack

Call Number: ML345.T5 ว762 2558
Copy 1
Available