« Back to Record

Record Citations

APA Citation

วรเทวี (ณ ลำพูน) ชลวณิช. (2559). เรื่องเล่าจากคุ้มเจ้าหญิงแขกแก้ว ณ ลำพูน. กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง.

MLA Citation

วรเทวี (ณ ลำพูน) ชลวณิช. เรื่องเล่าจากคุ้มเจ้าหญิงแขกแก้ว ณ ลำพูน. กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2559.

Warning: These citations may not always be 100% accurate.