ธรรมาภิบาล :

ขจัดการทุจริตและการขัดกันแห่งผลประโยชน์ = Good governance : for anti-corruption and conflict of interest /

สภาพัฒนาการเมือง

Other Authors: สถาบันพระปกเกล้า, สภาพัฒนาการเมือง
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า, 2558
Subjects: ธรรมรัฐ
จริยธรรมการเมือง
ผู้นำกับศีลธรรมจรรยา
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: JF1358.T5 ธ365 2558
Copy 1
Checked out Due: 2020-8-3 Recall This