« Back to Record

Record Citations

APA Citation

กีรติ แก้วสัมฤทธิ์, ชุลีกร กิตติก้อง, & สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. (2559). Best Practice วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศนำเสนอในที่ประชุมเสวนา 9 เครือข่ายตามโครงการประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษาสัญจร. กรุงเทพฯ: กลุ่มติดตามและประเมินผลด้านนโยบายและงบประมาณอุดมศึกษา สำนักติดตามและประเมินผลอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

MLA Citation

กีรติ แก้วสัมฤทธิ์, ชุลีกร กิตติก้อง, and สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. Best Practice วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศนำเสนอในที่ประชุมเสวนา 9 เครือข่ายตามโครงการประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษาสัญจร. กรุงเทพฯ: กลุ่มติดตามและประเมินผลด้านนโยบายและงบประมาณอุดมศึกษา สำนักติดตามและประเมินผลอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2559.

Warning: These citations may not always be 100% accurate.