ก่อร่างสร้างเมืองจากชุมชนบางกอกสู่กรุงรัตนโกสินทร์ :

ข้อมูลใหม่จากหลักฐานทางโบราณคดี /

กรรณิการ์ สุธีรัตนาภิรมย์

Main Author: กรรณิการ์ สุธีรัตนาภิรมย์
Other Authors: มหาวิทยาลัยศิลปากร. คณะโบราณคดี ภาควิชาโบราณคดี
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559
Series: หนังสือในชุด "โครงการโบราณคดีในประเทศไทยและอาเซียน"
Subjects: ไทย –– ประวัติศาสตร์
Thailand –– History.
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: DS563.5 ก173ก 2559
Copy 1
Available