การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป MINITAB for Windows =

Data analysis by package program MINITAB for Windows /

สายชล สินสมบูรณ์ทอง

Main Author: สายชล สินสมบูรณ์ทอง
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : จามจุรีโปรดักส์, 2559
Subjects: มินิแท็บ (ระบบคอมพิวเตอร์)
คณิตศาสตร์สถิติ –– การประมวลผลข้อมูล
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: QA76.95 ส657ก 2559
Copy 1
Available
Copy 2
Available
Copy 3
Available