« Back to Record

Record Citations

APA Citation

จมื่นอมรดรุณารักษ์ (แจ่ม สุนทรเวช). (2520). พระราชกรณียกิจสำคัญในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเรื่อง อนุสรณ์ดอนเจดีย์พระนเรศวร. กรุงเทพฯ: องค์การค้าของคุรุสภา.

MLA Citation

จมื่นอมรดรุณารักษ์ (แจ่ม สุนทรเวช). พระราชกรณียกิจสำคัญในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเรื่อง อนุสรณ์ดอนเจดีย์พระนเรศวร. กรุงเทพฯ: องค์การค้าของคุรุสภา, 2520.

Warning: These citations may not always be 100% accurate.