« Back to Record

Record Citations

APA Citation

วิไลวรรณ สมโสภณ, จักรกฤษณ์ ดวงพัตรา, & ศูนย์ส่งเสริมภาษาวรรณกรรมและเอกลักษณ์ไทย. (2559). ชุดไทยพระราชนิยม และ เสื้อชุดพระราชทาน. ขอนแก่น: หจก.ขอนแก่นการพิมพ์.

MLA Citation

วิไลวรรณ สมโสภณ, จักรกฤษณ์ ดวงพัตรา, and ศูนย์ส่งเสริมภาษาวรรณกรรมและเอกลักษณ์ไทย. ชุดไทยพระราชนิยม และ เสื้อชุดพระราชทาน. ขอนแก่น: หจก.ขอนแก่นการพิมพ์, 2559.

Warning: These citations may not always be 100% accurate.