สอนเด็กทำโครงงาน สอนอาจารย์ทำวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน /

พิมพันธ์ เดชะคุปต์, พเยาว์ ยินดีสุข

Main Author: พิมพันธ์ เดชะคุปต์
Other Authors: พเยาว์ ยินดีสุข
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559
Subjects: การอสนแบบโครงงาน
กิจกรรมการเรียนการสอน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: LB1027.43 พ721ส 2559
Copy 2
Available
Copy 3
Available
Copy 1
Available