การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน :

การประชุมเชิงวิชาการเพื่อสร้างเครือข่ายด้านอาเซียนศึกษาในส่วนกลาง วันที่ 20 มีนาคม 2556 ณ โรงแรมรอยัล ซิตี้ กรุงเทพฯ /

บรรณาธิการ ประภัสสร์ เทพชาตรี

Other Authors: การประชุมเชิงวิชาการเพื่อสร้างเครือข่ายด้านอาเซียนศึกษาในส่วนกลาง, ประภัสสร์ เทพชาตรี,, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ศูนย์อาเซียนศึกษา
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: ปทุมธานี : ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.
Subjects: ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ -- ไทย
ไทย -- ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับต่างประเทศ -- กลุ่มประเทศอาเซียน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information