« Back to Record

Record Citations

APA Citation

กรมอาเซียน. (2559). 25 ปี อาเซียน-จีน: จากเพื่อนบ้านสู่หุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์. กรุงเทพฯ: กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ.

MLA Citation

กรมอาเซียน. 25 ปี อาเซียน-จีน: จากเพื่อนบ้านสู่หุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์. กรุงเทพฯ: กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ, 2559.

Warning: These citations may not always be 100% accurate.