ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ผู้ทรงภูมิปัญญาช่วยเหลือเรียนรู้ที่ส่งเสริมความสามารถในการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของนักเรยนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น =

Learning outcome of scaffolding by wisdom holder to promote the ability analysis of reliability of historical sources for junior high school students /

วรัมถ์ สุภานันท์

No Cover Image
Main Author: วรัมถ์ สุภานันท์
Format: THESIS
Language: Thai
Thesis Information: วิทยานิพนธ์ (กศ.ม. (หลักสูตรและการสอน))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2560.
Subjects: การเรียนรู้จากการรู้คิด
Online Access: ฉบับเต็ม (Full text)
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

ฉบับเต็ม (Full text)

Education, Thesis

Call Number: LB1060 ว294ผ 2560
Copy 2
Available

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: LB1060 ว294ผ 2560
Copy 1
Available