ผลการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการคิดวิเคราะห์และการให้เหตุผลที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง บทประยุกต์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 =

The effects of learning management emphasis in analytical thinking and reasoning to students' ability in mathematical problem soliving on the application unit for prathomsuksa 6 students /

จักรพันธ์ ชาญสมร

No Cover Image
Main Author: จักรพันธ์ ชาญสมร
Format: THESIS
Language: Thai
Thesis Information: วิทยานิพนธ์ (กศ.ม. (วิทยาศาสตร์ศึกษา))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2560.
Subjects: การเรียนรู้จากการรู้คิด
Online Access: ฉบับเต็ม (Full text)
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
  • Be the first to leave a comment!