สุขภาพคนไทย 2560 :

เสริมพลังกลุ่มเปราะบาง สร้างสังคมที่ไม่ทอดทิ้งกัน /

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

Other Authors: มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2560
Subjects: การเกิด
เด็ก –– การดูแล
อนามัยการเจริญพันธุ์
หลักประกันสุขจภาพแห่งชาติ
อุบัติเหตุ –– จราจร
ความเท่าเทียม
คุณภาพชีวิต
คนพิการ
ผู้สูงอายุ
ดัชนีสุขภาพ
ภาวะสุขภาพ –– ดัชนีชี้วัด
การปฏิรูประบบบริการสาธารุสุข
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: RA776 ส743 2560
Copy 1
Available