การศึกษากระบวนการและผลลัพธ์ของการจัดทำนโยบายและงบประมาณโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน :

กรณีศึกษาสภาเมืองขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่น /

ธัชเฉลิม สุทธิพงษ์ประชา ; บรรณาธิการ สติธร ธนานิธิโชติ, สกะล สิทธิกัน และสิรภพ ยุวะสุต

Main Author: ธัชเฉลิม สุทธิพงษ์ประชา
Other Authors: สติธร ธนานิธิโชติ,, สกล สิทธิกัน,, สิรภพ ยุวะสุต,
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2559
Subjects: งบประมาณ
งบประมาณ –– ไทย –– การมีส่วนร่วมของประชาชน
ไทย –– ภาวะเศรษฐกิจ –– การมีส่วนร่วมของประชาชน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HJ2165.55 ธ431ก 2559
Copy 2
Available
Copy 1
Checked out Due: 2020-6-30 Recall This