ความต้องการของผู้ปกครองเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมการตลาดในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 =

Needs of parents about marketing mix factors for sending their children to study in early childhood of private school under Kampheangphet office of primary education service area 1 /

ไอรฎา นุ่มฤทธิ์

No Cover Image
Main Author: ไอรฎา นุ่มฤทธิ์
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2560
Thesis Information: วิทยานิพนธ์ (กศ.ม.(การบริหารการศึกษา))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2560.
Subjects: โรงเรียนเอกชน การตัดสินใจ
การศึกษาปฐมวัย
การตลาด การตัดสินใจ
Online Access: ฉบับเต็ม Full text
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

ฉบับเต็ม Full text

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: LB1139.23 อ996ค 2560
Copy 1
Available

Education, Thesis

Call Number: LB1139.23 อ996ค 2560
Copy 1
Checked out Due: 2021-8-16 Recall This