แนวพระราชดำริด้านการเมืองการปกครองของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว /

กนก วงษ์ตระหง่าน

No Cover Image
Main Author: กนก วงษ์ตระหง่าน
Other Authors: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันไทยศึกษา
Format: BOOKS
Language:
Published: กรุงเทพฯ : สถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.
Subjects: ภูมิพลอดุลยเดช, –– พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, –– 2470-2559.
พระราชดำรัส
พระบรมราโชวาท
ภูมิพลอดุลยเดช, –– พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, –– 2470-2559 –– พระราชดำริ
ไทย –– กษัตริย์และผู้ครองนคร
ไทย –– การเมืองและการปกครอง –– กรุงรัตนโกสินทร์, 2500-
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: DS586 ก123น 2553
Copy 1
Available