รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจค่าน้ำหนักภาวะสุขภาพของผู้ป่วย โดยใช้แบบสอบถาม EQ-5D ใน 5 กลุ่มโรค :

เอชไอวี/เอดส์ เบาหวาน มะเร็งตับ โรคหลอดเลือดสมอง และการบาดเจ็บ ประจำปี 2552-2553 /

ธนะวัฒน์ วงศ์ผัน...[และคนอื่นๆ]

Other Authors: ธนะวัฒน์ วงศ์ผัน, สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: นนทบุรี : สำนักงาน, 2559
Subjects: ผู้ป่วย –– การดูแล –– แง่สุขภาพ
ผู้ป่วย –– การติดตามผล
เอชไอวี –– ผู้ป่วย –– การฟื้นฟูสมรรถภาพ
เบาหวาน –– ผู้ป่วย –– การฟื้นฟูสมรรถภาพ
มะเร็ง –– ผู้ป่วย –– แง่สุขภาพ
พฤติกรรมสุขภาพ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: RA776.9 ร451 2559
Copy 3
Available
Copy 1
Available
Copy 2
Available
Copy 4
Available