« Back to Record

Record Citations

APA Citation

สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ. (2560). การสูญเสียปีสุขภาวะ: รายงานภาระโรคและการบาดเจ็บของประชากรไทย พ.ศ.2537 =. กรุงเทพฯ: สำนักงาน.

MLA Citation

สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ. การสูญเสียปีสุขภาวะ: รายงานภาระโรคและการบาดเจ็บของประชากรไทย พ.ศ.2537 =. กรุงเทพฯ: สำนักงาน, 2560.

Warning: These citations may not always be 100% accurate.