การประมวลองค์ความรู้จากประสบการณ์การดำเนินงานตามรอยพระยุคลบาท เพื่อพัฒนาด้านอาหาร โภชนาการ และสุขภาพเด็ก ในโรงเรียนโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อนำไปสู่การขยายผลอย่างกว้างขวางและยั่งยืน /

สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี.

Other Authors: สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สมาคม, 2558
Subjects: เด็ก –– โภชนาการ
โภชนาการ
อาหาร –– การจัดการ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: TX361.C5 ก491 2558
Copy 1
Available