รูปแบบการบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21=

Model of School Administration for Developing Students' Learning Skill in the 21st Century/

อำไพ นงค์เยาว์, ชนม์ชกรณ์ วรอินทร์ และอนุชา กอนพ่วง

No Cover Image
Main Author: อำไพ นงค์เยาว์
Other Authors: ชนม์ชกรณ์ วรอินทร์, อนุชา กอนพ่วง
Format: ARTICLES
Language: Thai
Published: 2560
Subjects: คริสต์ศตวรรษที่ -- 27
ทักษะการเรียน
การบริหารการศึกษา
Online Access: ฉบับออนไลน์
Tags: Add
ass (1)
Login for hold and recall information

Internet

ฉบับออนไลน์