อุปาทวาทศมาสโคลงดั้น :

วรรณกรรมเพชรน้ำเอกแห่งกรุงพระนครศรีอโยธยา พร้อมบทถอดความภาษาไทยและภาษาอังกฤษ /

ตรงใจ หุตางกูร, บรรณาธิการ ; คณะถอดความ วินัย พงศ์ศรีเพียร ... [และคนอื่นๆ] ; ผู้เขียนรับเชิญ ศศิธร ศิลป์วุฒยา, จักรี โพธิมณี

Other Authors: ตรงใจ หุตางกูร, วินัย พงศ์ศรีเพียร, เสมอ บุญมา, ณัฐพล อยู่รุ่งเรืองศักดิ์, ศศิธร ศิลป์วุฒยา, จักรี โพธิมณี, ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. โครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดีจากเอกสารโบราณและจารึก (พปอ.)
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ศักดิโสภาการพิมพ์, 2560
Series: เอกสารวิชาการของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ; ลำดับที่
Subjects: กวีนิพนธ์ไทย -- ประวัติและวิจารณ์ -- กรุงศรีอยุธยา
โคลงไทย
ไทย -- ประวัติศาสตร์ -- กรุงศรีอยุธยา,1893-2310 -- กวีนิพนธ์
ไทย -- ความเป็นอยู่และประเพณี -- วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: PL4209.1 อ842 2560
Copy 3
Available
Copy 1
Available
Copy 2
Available