การปรับโครงสร้างบุญประเพณี : เศรษฐกิจแบบศีลธรรมในสังคมชาวนาร่วมสมัยและการเปลี่ยนผ่านสู่สังคมหลังชาวนาในพื้นที่กึ่งเมืองกึ่งชนบทอีสาน กรณีศึกษาชุมชนบ้านศรีไคออก อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี=

Resturing Traditional Merit Making: The Moral Economy of Contemporary Peasant Society and The Transformation of Post Peasant Society in Isan Rurban Area, A Case Study of Baan Sri-Kai Ok, Amphoe Warin Chamrap, Ubon Ratchathani Province/

ณัฎฐ์ชวัล โภคาพานิชวงษ์

No Cover Image
Main Author: ณัฎฐ์ชวัล โภคาพานิชวงษ์
Format: ARTICLES
Language: Thai
Published: 2563
Subjects: ความเป็นอยู่และประเพณี
สังคมวิทยาชนบท
Online Access: วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร. ปีที่ 16, ฉบับที่ 2 (ก.ค.-ธ.ค.2563), หน้า 149-188
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร. ปีที่ 16, ฉบับที่ 2 (ก.ค.-ธ.ค.2563), หน้า 149-188